Faculty

International

Dr. Shital N. Parikh
Dr. Shital N. Parikh

National

Dr. Taral V. Nagda
Dr. Taral V. Nagda
Dr. Sandeep Patwardhan
Dr. Sandeep Patwardhan
Dr. Premal Naik
Dr. Premal Naik
Dr. Maulin Shah
Dr. Maulin Shah
Dr. P. N. Gupta
Dr. P. N. Gupta
Dr. Vikas Gupta
Dr. Vikas Gupta
Dr. Ramani Narsimhan
Dr. Ramani Narsimhan
Dr. Viraj Sihghade
Dr. Viraj Sihghade
Dr. Jayanth Sampath
Dr. Jayanth Sampath
Dr. Anirban Chatterjee
Dr. Anirban Chatterjee
Dr. Hitesh Shah
Dr. Hitesh Shah
Dr. Sanjay Sarup
Dr. Sanjay Sarup
Dr. Rujuta Mehta
Dr. Rujuta Mehta
Dr. Venkatdass
Dr. Venkatdass
Dr. Alaric Aroojis
Dr. Alaric Aroojis
Dr. Atul Bhaskar
Dr. Atul Bhaskar
Dr. Manoj Padman
Dr. Manoj Padman
Dr. Sandeep Vaidya
Dr. Sandeep Vaidya
Dr. Mandar Aghase
Dr. Mandar Aghase
Dr. Binoti Sheth
Dr. Binoti Sheth
0